Ένα νέο όραμα για την Ευρώπη

άρθρο 1
Περιβάλλον

Καθένας έχει δικαίωμα να ζει σε ένα περιβάλλον υγιεινό και προστατευμένο.

άρθρο 2
Ψηφιακή αυτοδιάθεση

Καθένας έχει δικαίωμα στην ψηφιακή αυτοδιάθεση. Η συλλογή προσωπικών δεδομένων ανθρώπων ή η χειραγώγηση ατόμων απαγορεύεται.

άρθρο 3
Τεχνητή νοημοσύνη

Καθένας έχει δικαίωμα να γνωρίζει ότι οι αλγόριθμοι που του επιβάλλονται είναι διαφανείς, επαληθεύσιμοι και δίκαιοι. Οι κύριες (κρίσιμες) αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται από άνθρωπο.

άρθρο 4
Αλήθεια

Καθένας έχει το δικαίωμα να θεωρεί ότι οι δηλώσεις που γίνονται από τους κατόχους δημοσίων αξιωμάτων είναι αληθείς.

άρθρο 5
Παγκοσμιοποίηση

Καθένας έχει το δικαίωμα να του προσφέρονται μόνο εκείνα τα αγαθά και οι υπηρεσίες που παράγονται και παρέχονται σύμφωνα με τα παγκόσμια ανθρώπινα δικαιώματα.

άρθρο 6
Αγωγές για τα θεμελιώδη δικαιώματα

Καθένας έχει το δικαίωμα να ασκήσει αγωγή ενώπιον των Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων όταν παραβιάζονται συστηματικά τα θεμελιώδη δικαιώματα του Χάρτη.

269,372
άνθρωποι που έχουν υπογράψει.
03.12.2022
Newsletter Dezember 2022